Terugblik Pay it Forward bijeenkomst: Schneider Electric

Embrace ergonomics!

Scroll down for the English summary

Op 5 oktober opende Schneider Electric in Helmond haar deuren voor de Pay it Forward (PIF) bijeenkomst van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Inspirerend om te zien hoe Schneider Electric ergonomie serieus neemt door middel van drie pijlers: risk assessment, office ergonomics en shop-floor training door middel van coaching. Ongeveer twintig deelnemers vanuit verschillende sectoren beleefden hoe deze integrale aanpak in theorie en praktijk in elkaar steekt. De belangrijkste les die ze mee naar huis namen was: je hebt sponsors nodig op niet één maar op àlle niveaus in je organisatie. Op de werkvloer, onder de leidinggevenden en zeker in het management.

Ergonomie ingebed in het Schneider Performance System

Schneider Electric is wereldwijd marktleider in energiemanagement en automation en actief in meer dan 150 landen. De deelnemers waren te gast bij het distributiecentrum van Schneider Electric in Helmond. Dit bedrijf maakt elektriciteitsproducten, die in het DC in Helmond worden opgeslagen en gedistribueerd. Deze locatie telt bijna 300 werknemers voor wie het werk in het DC vaak gepaard gaat met veel zware fysieke arbeid. Te denken valt aan tillen en dragen tijdens het orderpicken. En het repeterend tillen van producten bij inpakwerk.

Om te zorgen dat medewerkers het werk op een veilige en gezonde manier kunnen uitvoeren heeft Schneider Electric ergonomie een centrale plek gegeven in alle processen binnen dit DC. Operations manager Kristel Pelsers vertelde over het ‘Schneider Performance System’ (SPS). Aan de hand van een veertigtal principes helpt dit systeem hen bij het leveren van goede kwaliteit van diensten en producten en het verbeteren van processen en efficiency. Binnen dit SPS heeft het principe dat het werk veilig en gezond kan worden uitgevoerd, de hoogste prioriteit. Dit principe is concreter uitgewerkt in het ‘Embrace Ergonomics Program’.

Het Embrace Ergonomics programma

Khalil Mlayah, manufacturing engineering specialist, legde uit wat dit programma inhoudt. Het was inspirerend om te zien dat Schneider Electric drie pijlers handhaaft om ergonomie serieus aan te kunnen pakken en te verbeteren:

 1. Risk assessment
 2. Office ergonomics
 3. Shop-floor training door middel van coaching

Voor ergonomic risk assessment, de eerste pijler, hanteert men een intern ontwikkelde gids met richtlijnen voor de inrichting van de werkstations en de beoordeling van de fysieke belasting. Bijvoorbeeld met behulp van de NIOSH-calculator. Zowel van bestaande werkplekken als nieuwe of aangepaste werkplekken, wordt beoordeeld welke risico’s er zijn. Er wordt geen werkplek uitgesloten.

De tweede pijler, office ergonomics, richt zich op  het voorkomen van klachten door ongunstige houdingen zoals lang zitten of staan en repeterende handelingen bij kantoorwerk. Medewerkers krijgen hier checklists en instructies over en worden begeleid  bij het juist instellen van hun werkplek, zowel op kantoor als thuis.

De derde pijler, shop-floor-training, wordt ondersteund door Buro Voor Fysieke Arbeid. Samen met deze partner worden medewerkers getraind. Nieuwe medewerkers ontvangen een onboarding introductie. En er worden ergo coaches opgeleid en gecertificeerd, die ervoor zorgen dat de kennis dagelijks in de praktijk gebracht wordt.  

Tijdens een rondgang door het bedrijf zagen we veel mooie voorbeelden van technische hulpmiddelen en verbeteringen op de werkvloer. Bijvoorbeeld een vacuümheffer voor het verplaatsen van zware dozen en een heftafel om te kunnen werken op de juiste werkhoogte. De coaches lieten terplekke in echte situaties zien hoe zij omgaan met fysiek zware taken.
 
Het resultaat van deze structurele aanpak is dat medewerkers minder fysieke klachten hebben en ook dat ze graag bij Schneider Electric komen en blijven werken.

Shop-floor training, coaching on-the-job
Ergopack
Vacuumheffer

Advanced Ergonomics waardering

Het DC in Helmond heeft binnen het SPS de status ‘Advanced Ergonomics’ bereikt. SPS is Schneider Electric’s primaire strategie om veiligheid, kwaliteit en productiviteit te verbeteren. SPS werkt met vijf categorieën om het niveau van verbetering te monitoren:

 1. Notion
 2. Basic
 3. Standard
 4. Advanced
 5. Expert

De ‘Standard’ status betekent dat het proces onder controle is, zij het in een ruwe vorm. ‘Advanced’ betekent dat het aanzienlijk beter gaat. Dan zijn er structureel een aantal elementen van het Advanced niveau geïmplementeerd zoals: dagelijkse strekoefeningen, Zumba lessen, het gebruik van ergonomische tools tijdens het werk en een score van 80% voor alle ergobeoordelingen.

Pay it Forward bijeenkomsten

De Pay it Forward bijeenkomsten zijn een voorbeeld van de activiteiten van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk. Het netwerk is bedoeld voor organisaties die fysieke belasting willen aanpakken. We zijn blij dat we deze inspirerende PIF-bijeenkomsten weer kunnen voortzetten en hopen u de volgende keer te zien. Het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk is een initiatief van TNO, Buro Voor Fysieke Arbeid en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en maakt sinds september 2022 onderdeel uit van het bredere Netwerk gezond en veilig werk. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier. Volg ons op LinkedIn en bekijk onze website.

Meld je aan voor het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk

Een goede aanpak, implementatie en borging van fysieke belasting vraagt om continue aandacht. Wil je weten hoe andere organisaties lichamelijke belasting aanpakken? Of heb je zelf een goed voorbeeld? Neem dan deel aan het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk.

Netwerk Duurzaam Fysiek Werk: Pay it Forward

English summary

On October 5th, Schneider Electric opened its doors in Helmond for the Pay it Forward (PIF) meeting of the Sustainable Physical Work Network. It was inspiring to see how Schneider Electric takes ergonomics seriously through three pillars: risk assessment, office ergonomics, and shop-floor training through coaching. About twenty participants from different sectors experienced how this integrated approach works in theory and practice. What is the most important lesson they took home? You need sponsors at not one but at all levels in your organization. On the work floor, among managers and certainly in management.

Ergonomics Embedded in the Schneider Performance System

Schneider Electric is a global energy management and automation market leader, operating in over 150 countries. The participants visited the Schneider Electric Distribution Center in Helmond. This company makes electricity products, which are stored and distributed in the DC in Helmond. This location has almost 300 employees, for whom work in the DC often involves a lot of heavy physical labor. This includes lifting and carrying during order picking. And the repetitive lifting of products during packaging work.

To ensure that employees can perform their work in a safe and healthy manner, Schneider Electric has given ergonomics a central place in all processes within this DC. Operations manager Kristel Pelsers talked about the ‘Schneider Performance System’ (SPS). Based on around forty principles, this system helps them provide good quality services and products and improve processes and efficiency. Within this SPS, the principle that the work can be carried out safely and healthily has the highest priority. This principle is further elaborated in the ‘Embrace Ergonomics Program’.

The Embrace Ergonomics program

Khalil Mlayah, a manufacturing engineering specialist, explained what this program means. It was inspiring to see that Schneider Electric maintains three pillars to seriously address and improve ergonomics:

1. Risk assessment
2. Office ergonomics
3. Shop-floor training through coaching

For ergonomic risk assessment, the first pillar, an internally developed guide is used with guidelines for the design of workstations and the assessment of the physical load. For example, using the NIOSH calculator. The risks of both existing workplaces and new or adapted workplaces are assessed. No workplace is excluded.

The second pillar, office ergonomics, focuses on preventing complaints due to unfavorable postures such as sitting or standing for long periods and repetitive actions during office work. Employees receive checklists and instructions about this and are guided in correctly setting up their workplace, both at the office and at home.

The third pillar, shop-floor training, is supported by Buro Voor Fysieke Arbeid. Employees are trained together with this partner. New employees receive an onboarding introduction. And ergo coaches are trained and certified to ensure that the knowledge is practiced daily.

During a tour through the DC, visitors saw many great examples of technical tools and improvements on the work floor. For example, a vacuum lifter for moving heavy boxes and a lifting table to work at the correct working height. The coaches showed on the spot in real situations how they deal with physically demanding tasks.

The result of this structural approach is that employees have fewer physical complaints and that they also enjoy coming to Schneider Electric and continuing to work.

The Advanced Ergonomics accreditation

Schneider Electric in Helmond has achieved the ‘Advanced Ergonomics’ level in the SPS. It’s Schneider Electric’s primary strategy for improving safety, quality, and productivity. SPS contains five categories to monitor the level of improvement:

 1. Notion
 2. Basic
 3. Standard
 4. Advanced
 5. Expert

Standard accreditation means the process robustly is under control. Advanced level means doing significantly better and that several elements of the advanced level are integrated. For example, daily stretching, Zumba lessons, 80% readiness on all the ergo assessments, and the use of tools to support the people ergonomically.