Adviestool ergonomie: adviezen voor een gezonde fysieke belasting

Waarom een adviestool ergonomie?

Ergonomie is het aanpassen van de omgeving aan de mens, zodat deze daarin optimaal kan functioneren. Binnen de context van werk gaat het om het optimaliseren van de werkplek, werkmiddelen en werkorganisatie, zodat daarin productief, veilig en gezond kan worden gewerkt. In dit document ligt de focus op de fysieke ergonomie. We geven adviezen gericht op een gezonde fysieke arbeidsbelasting. Veel van deze adviezen zijn ook verwerkt in de TNO risicobeoordelingsinstrumenten voor fysieke belasting. In deze instrumenten zijn de adviezen gekoppeld aan de resultaten van de beoordeling en bedoeld om geconstateerde risico’s omlaag te brengen. In de praktijk bleek behoefte te bestaan aan een handzaam overzicht van die algemene ergonomische adviezen. Deze adviestool is een antwoord op die behoefte, en geeft een overzicht van mogelijkheden om het werk en de werkomgeving te optimaliseren.

Wanneer is deze adviestool in te zetten?

De adviezen zijn voor verschillende doelen in te zetten:

  1. Preventief: bij het ontwerpen, inrichten of aanpassen van de werkplek. Hiervoor is de ‘PRIEview’ ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld als Prospectieve RI&E: het helpt vooruit te kijken en de juiste keuzes te maken in situaties die er nog niet zijn: verandertrajecten, ontwerptrajecten, aanschaf nieuwe werkmiddelen.
  2. voor het verminderen van risico’s op het gebied van fysieke belasting die de bestaande situatie met zich mee brengt. Deze adviezen zijn dus te gebruiken voor een op te stellen plan van aanpak fysieke belasting.

De adviezen zijn uitgebreid maar niet uitputtend. Bovendien zijn ze generiek, dat wil zeggen: niet gericht op specifieke werkomgevingen, -taken of doelgroepen. Als er specifieke adviezen beschikbaar zijn binnen een sector, branche of beroepsgroep, kijk dan eerst naar die adviezen.
De adviezen geven richting aan verlaging van de risico’s van de fysieke belasting; ze geven geen inschatting hoe groot het risico is.
Deze adviestool helpt om ook kleine verbeteringen door te voeren. Die leiden misschien niet tot een lagere risicoscore in onze risicobeoordelingsinstrumenten – vanwege de grove risico-categorieën (groen-oranje-rood) – maar elke verbetering is er één.

Voor wie is de adviestool bedoeld?

Deze adviestool ergonomie is bedoeld voor preventiemedewerkers, veiligheidskundigen, arbodeskundigen en andere arbo-verantwoordelijken in de organisatie. Maar ook voor inkopers en ontwerpers van machines, gereedschap en werkprocessen kunnen de adviezen zinvol zijn.