Aanpak fysieke belasting

Een preventieve aanpak van fysieke belasting is nodig om klachten op de lange termijn te voorkomen. Maar hoe kom je tot een goede aanpak fysieke belasting? De Wegwijzer Fysieke belasting helpt je daarbij, van inventarisatie en draagvlak verkrijgen tot implementatie en borging van maatregelen.

Start met inventariseren

de vijf stappen van de wegwijzer fysieke belasting

Voordat er nagedacht kan worden over oplossingen om fysieke belasting te verminderen, is het belangrijk om goed in beeld te krijgen waar zich mogelijke risico’s voordoen. Als de oorzaak van het risico bekend is, is het ook makkelijker om gerichte oplossingen te bedenken. Betrek bij het inventariseren al enkele medewerkers: zij kennen het werk het best en weten daarom goed welke randvoorwaarden belangrijk zijn. Maak ook gebruik van de gratis instrumenten die er zijn voor het beoordelen van de fysieke belasting. Stap 2 van de Wegwijzer Fysieke belasting gaat gedetailleerder in op het inventariseren van de risico’s.

Wegwijzer Fysieke Belasting

De Wegwijzer Fysieke belasting helpt bij een gestructureerde en effectieve aanpak van fysieke belasting. Met het doorlopen van de stappen kun je de situatie in kaart brengen en een plan opstellen om knelpunten aan te pakken. Na het beoordelen van de fysieke belasting in stap 2 en het bedenken en kiezen van oplossingen in stap 3 worden de oplossingen in stap 4 geïmplementeerd. De wegwijzer sluit af met een beschrijving hoe de oplossingen geëvalueerd kunnen worden, in stap 5.

Wegwijzer Fysieke Belasting

Welke maatregelen kies je: de TOP-strategie

Maak bij het zoeken en selecteren van maatregelen gebruik van de TOP-strategie (Technische – Organisatorische – Persoonsgebonden maatregelen). De TOP-strategie is een vertaling van de arbeidshygiënische strategie die oorspronkelijk voor gevaarlijke stoffen en omgevingsfactoren is gedefinieerd. De TOP-strategie is specifiek voor fysieke belasting en begint dus bij de bron: het wegnemen van het risico. Er zijn vaak meerdere opties, maar de ene maatregel heeft meer effect dan de andere.

Webinar Fysieke belasting aanpakken bij de bron

In dit webinar vertelt Frank Krause, Human Factors Research Scientist bij TNO, hoe je de bronaanpak vormgeeft. Waar hebben we het precies over, wat zijn verschillende mogelijkheden voor een aanpak van risico’s en waarom levert een bronaanpak het meeste op?