Aanpak fysieke belasting

Een preventieve aanpak van fysieke belasting is nodig om klachten op de lange termijn te voorkomen. Maar hoe kom je tot een goede aanpak fysieke belasting? De Wegwijzer Fysieke belasting helpt je daarbij, van inventarisatie en draagvlak verkrijgen tot implementatie en borging van maatregelen.

Systematische aanpak

Adviezen en wettelijke verplichtingen (W) voor de systematische aanpak van fysieke arbeidsbelasting zijn:

  • (W) Zorg voor een actuele RI&E fysieke belasting waarin alle risico’s op het gebied van fysieke arbeidsbelasting in kaart zijn gebracht en Maak daarvoor gebruik van een branche-RIE als deze beschikbaar is, of van de generieke TNO instrumenten, zoals de Checklist Fysieke Belasting
  • (W) Zorg voor een Plan van Aanpak op basis van de RI&E. Kies voor maatregelen zo dicht mogelijk bij de bron van het risico, de zogenaamde TOP-strategie: dit is een uitwerking van de arbeidshygiënische strategie en legt uit welk type maatregelen de voorkeur hebben (zoals mechanisering) boven andere (zoals een tiltraining).
  • Raadpleeg de Adviestool ergonomie voor verbetering van bestaande situaties (Adviesblad ergonomie).
  • Zorg dat het onderwerp fysieke belasting op de agenda staat bij verandertrajecten (aanschaf van werkmiddelen, herinrichting etc.). Gebruik hiervoor de PRIEview uit de Adviestool ergonomie.
  • Zorg voor een aanspreekpunt waar medewerkers hun klachten of ideeën voor verbetering kunnen melden, dit is doorgaans de preventiemedewerker.
  • (W) Zorg – naast een goede werkplek, werkmiddelen en organisatie van werkzaamheden – voor goede voorlichting en instructies aan de medewerkers.

Voor organisaties die dit in een managementsysteem voor gezond en veilig werken willen vatten, zijn er de volgende normen:

de vijf stappen van de wegwijzer fysieke belasting

Wegwijzer Fysieke Belasting

De Wegwijzer Fysieke belasting helpt bij een gestructureerde en effectieve aanpak van fysieke belasting. Met het doorlopen van de stappen kun je de situatie in kaart brengen en een plan opstellen om knelpunten aan te pakken. Na het beoordelen van de fysieke belasting in stap 2 en het bedenken en kiezen van oplossingen in stap 3 worden de oplossingen in stap 4 geïmplementeerd. De wegwijzer sluit af met een beschrijving hoe de oplossingen geëvalueerd kunnen worden, in stap 5.

Wegwijzer Fysieke Belasting

Welke maatregelen kies je: de TOP-strategie

Maak bij het zoeken en selecteren van maatregelen gebruik van de TOP-strategie (Technische – Organisatorische – Persoonsgebonden maatregelen). De TOP-strategie is een vertaling van de arbeidshygiënische strategie die oorspronkelijk voor gevaarlijke stoffen en omgevingsfactoren is gedefinieerd. De TOP-strategie is specifiek voor fysieke belasting en begint dus bij de bron: het wegnemen van het risico. Er zijn vaak meerdere opties, maar de ene maatregel heeft meer effect dan de andere.

Webinar Fysieke belasting aanpakken bij de bron

In dit webinar vertelt Frank Krause, Human Factors Research Scientist bij TNO, hoe je de bronaanpak vormgeeft. Waar hebben we het precies over, wat zijn verschillende mogelijkheden voor een aanpak van risico’s en waarom levert een bronaanpak het meeste op?