App BewustBelast

Om de denkwijze: “Mijn werk is nou eenmaal zwaar, maar moet toch gedaan worden, daar kan ik niets aan veranderen.” te veranderen naar: “Mijn werk is zwaar, ik moet samen met mijn collega’s en de organisatie bekijken hoe de situatie te verbeteren is.” is de app BewustBelast ontwikkeld. De app is een hulpmiddel voor werknemers om bewust gezonde keuzes te kunnen maken.

Waarom een app voor werknemers?

Het creëren van een gezonde werksituatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemers. Werkgevers verzorgen de randvoorwaarden, werknemers maken op de werkvloer iedere dag bewuste en onbewuste keuzes over hoe zij hun werkzaamheden uitvoeren. Denk hierbij aan de houding van romp of ledematen, het nemen van pauzes, het gebruik maken van beschikbare hulpmiddelen en het ter sprake brengen van knelpunten. Om deze keuzes goed en ‘bewust gezond’ te kunnen maken, is inzicht in de risico’s van de eigen situatie èn inzicht in de invloed die je als werknemer daarop hebt, van belang. Het doel van de app is om werknemers daarbij te ondersteunen: inzicht geven in hun eigen risico’s, laten zien welke invloed ze zelf hebben om risico’s te verminderen en stimuleren daar echt mee aan de slag te gaan: zelf of samen met de preventiemedewerker.

Op de lange termijn is BewustBelast een hulpmiddel voor werknemers om klachten door fysiek zwaar werk te voorkomen of te verminderen. Zowel op het werk als in de privé-situatie kan de werknemer daar voordeel van hebben. De app is vrij beschikbaar en daarmee een laagdrempelige manier om de werknemer te ondersteunen in diens verantwoordelijkheden en om het onderwerp op de agenda te zetten en bespreekbaar te maken.

De app BewustBelast is een hulpmiddel voor werknemers met fysiek zwaar werk. Met het doorlopen van de app leren werknemers welke werkzaamheden binnen hun eigen werk risico’s op klachten met zich meebrengen. Hiermee vergroot het risico-bewustzijn van werknemers.

Na het doorlopen van de zelf-evaluatie kiezen gebruikers welke knelpunten ze weg willen nemen. Voor de gekozen knelpunten krijgt de gebruiker een aantal adviezen en acties om mee aan de slag te gaan. Bij het uitvoeren van de acties wordt vanuit de app gecoacht: met herinneringen, vragen over de voortgang en de vraag of ondersteuning gewenst is. Werknemers leren wat ze zelf kunnen doen om hun werksituatie te verbeteren. Daarnaast leren ze bij wie ze terecht kunnen als ze oplossingen niet zelf kunnen implementeren.

Doordat werknemers ook invullen waarom het voorkomen of verminderen van klachten door het werk belangrijk voor ze is, worden werknemers gestimuleerd om werk te maken van de acties. Het actieplan duurt 6 weken. In die 6 weken leert de werknemer wat belangrijk is bij het uitvoeren van taken en bespreekt de werknemer, indien daar behoefte aan was, knelpunten met de preventiemedewerker of leidinggevende.

Voor welke werkzaamheden is de app BewustBelast geschikt?

De app BewustBelast is generiek, dat wil zeggen geschikt voor alle beroepen waar sprake is van fysiek zwaar werk. Denk aan tillen, duwen van karren, werken in ongunstige lichaamshoudingen, repeterende handelingen of werken met trillend handgereedschap. De app kan in alle sectoren gebruikt worden, van productiewerkzaamheden tot werk in de bouw en het verzorgen van patiënten. De app is niet geschikt voor beeldschermwerk. Gebruik daarvoor de online-tool Beter Achter je Schermen (BAS).

Lees meer

In Vakblad Arbo nr. 5, 2019, verscheen een uitgebreid artikel over de BewustBelast App.

Download het artikel (PDF)

Wie kan de app BewustBelast gebruiken?

Alle werknemers, in alle branches en sectoren, die in hun dagelijkse werk te maken hebben met fysiek zwaar werk. De app is gratis en beschikbaar voor Android en iOS (minimale versies: Android 9.0, iOS 10.0).

Hoe kan ik de app inzetten in mijn organisatie?

Het effect van de inzet van de app is het grootst als de introductie van de app goed is. Organiseer de introductie bij voorkeur tijdens een korte bijeenkomst, bijvoorbeeld aansluitend aan een team- of werkoverleg. Bij de introductie is het belangrijk om toe te lichten wat de app doet, waarom de app ingezet wordt en er moet ruimte zijn om vragen te stellen. Op deze manier creëer je duidelijkheid en draagvlak en starten werknemers tegelijkertijd met de app. Bovendien kun je tijdens een introductiebijeenkomst vertellen wie de contactpersoon is bij vragen of inhoudelijke knelpunten en kunnen vervolgafspraken gemaakt worden. De preventiemedewerker of arboverantwoordelijke leidt de introductie van de app. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van onderstaande PowerPointpresentatie, die aangepast kan worden op de eigen organisatie.

Je bent geïnteresseerd om BewustBelast in te zetten in jouw organisatie of bij jouw klant. Het inzetten van de app is op zich eenvoudig, maar tegelijkertijd kan het complex zijn om zaken op het werk te veranderen: door vaste routines, productie-eisen, gebrek aan (de juiste) hulpmiddelen, werknemers die bang zijn als ‘watje’ te worden bestempeld, of niet goed weten bij wie ze hulp kunnen vragen. Om de introductie van de app goed te begeleiden en er vervolgens het meeste uit te halen, vind je hieronder enkele tips en aandachtspunten.

Introduceer de app bij de medewerkers in een korte bijeenkomst. Daarin kan je uitleggen waarom je denkt dat de app interessant is voor deze groep. Daarmee vergroot je het draagvlak om de app te proberen en kan je vragen beantwoorden en samen met de groep nadenken over bepaalde belemmeringen die er mogelijk spelen. Bijvoorbeeld als de telefoon niet gebruikt mag worden op de werkplek. Je kan bij deze introductie gebruik maken van de voorbeeld PPT-presentatie, of daar zelf een variant op maken. Aan het eind van de bijeenkomst installeren de aanwezigen de app gezamenlijk en vullen ze de eerste vragen in.

Na het introduceren van de app bij de medewerkers, begint het eigenlijk pas echt. Het kan voor werknemers soms best lastig zijn met hun acties aan de slag te gaan. Zoek werknemers daarom op, informeer hoe het gaat en vraag waar ze tegenaan lopen. Als je bij werknemers informeert naar het resultaat van hun zelfanalyse, heb je de mogelijkheid mee te denken bij het zoeken naar oplossingen, kan je bij eventuele aanwezige klachten doorvragen naar onderliggende oorzaken en wordt het gezamenlijke belang benadrukt. Probeer werknemers mee te nemen in de basisgedachte van de arbeidshygiënische strategie [link invoegen] bekijk eerst of de oorzaak van het probleem weg te nemen is (bronaanpak), als dat niet kan bekijk dan welke maatregelen er voor het hele bedrijf genomen kunnen worden. Als laatste niveau bekijk je welke oplossingen er mogelijk zijn voor individuele werknemers. Neem werknemers in hun denkwijze mee van ‘accepteren’ naar ‘oplossen’:

twee tekstwolkjes met gedachten van werknemer die ook in de introductie bovenaan deze pagina staan

Hoe duidelijker de oorzaak van het probleem, hoe eenvoudiger het is om passende oplossingen te vinden. Oplossingen moeten uiteraard aan randvoorwaarden voldoen, zoals kosten, effectiviteit van de oplossing, praktische werkbaarheid en eventuele negatieve neveneffecten van de oplossing. Betrek werknemers daarom bij keuzes, zij kennen de situatie op de werkvloer het best. Stap 3 in de WegWijzer Fysieke Belasting gaat over het zoeken en kiezen van de meest geschikte oplossing(en).

Als iedereen de app doorlopen heeft, is er weer een mogelijkheid om contact te zoeken en na te vragen hoe het er nu voor staat en welke openstaande punten er mogelijk nog zijn. Stap 5 van de WegWijzer Fysieke Belasting gaat over evalueren en borgen van oplossingen.

De zelfanalyse die werknemers uitvoeren maakt onder andere gebruik van de Checklist Fysieke belasting. Deze checklist geeft een indicatie van mogelijke risico’s. Als er twijfels bestaan over de risico’s, of als je een gedetailleerdere risicobeoordeling wilt doen, kan je daar specifieke instrumenten voor gebruiken. Op deze site zijn onderstaande instrumenten beschikbaar, maar mogelijk bestaan er ook sectorspecifieke instrumenten voor jouw branche.

Waar kan ik de app vinden?

Introductie op BewustBelast

Bekijk de instructiefilm