Hand Arm RiskbedömningsMetod (HARM)

Vad är syftet med HARM?

HARM är ett verktyg för bedömning av risk för belastningsskada i hand, arm, nacke eller skuldra när arbetstagare utför uppgifter med framförallt händer eller armar*.

Metoden hjälper dig:

  • att få insikt om vilka risker arbetsuppgiften kan medföra;
  • att identifiera de viktigaste riskerna som uppstår i samband med uppgiften;
  • att fastställa vilka åtgärder som sannolikt har mest effekt (eller i vilken utsträckning de minskar risken för belastningsskada).

En bedömning av risk för belastningsskada görs av varje specifik uppgift. Det är inte arbetstagaren som bedöms, utan vilka risker uppgiften medför för arbetstagaren och bedömning görs inte av varje arbetsplats eller varje vecka. Det är viktigt att uppmärksamma om ett uppdrag involverar flera uppgifter med höga riskpoäng som ingår i ett arbetsskift. Om det är så kan det vara nödvändigt att rådfråga en kunnig ergonom.

* HARM är ett pålitligt och relativt enkelt verktyg att använda. Metoden är baserad på kunskap om riskfaktorer som är beskrivna av experter i den vetenskapliga litteraturen. Metoden är validerad. Artiklar finns publicerade i menyn under ‘länkar’. Nederländska användare av metoden får årligen frågan om de kan dela med sig av sina erfarenheter och förslag för att förbättra metoden. Resultaten av denna undersökning har använts till utvecklingen av HARM 2.0. Huvudsakliga ändringar i HARM 2.0 är: sänkningen av den relativa vikten i uppgiften om duration (steg 1), förenkling av valmöjligheter för att bedöma kraftansträngning (steg 3), förtydligande av de två faktorerna inom ‘andra faktorer’ och några ändringar i instruktionerna och i manualen.

Vilka uppgifter kan bedömas med hjälp av HARM?

Metoden är framtagen för att undersöka uppgifter som involverar händer och armar, där belastning av ben och rygg är minimal, eller uppgifter som involverar montering eller isärtagning av komponenter, klippning mm utfört av frisörer eller barberare, sortering eller paketering av produkter eller putsning/bearbetning av trä.

Metoden ska enbart användas till:

  • uppgifter som tar längre tid än 1 timme per dag sammanlagt;
  • uppgifter som involverar kraftansträngning i en hand som är mindre än 6 kg/60 N (det är jämförbart med en hink som är till hälften fylld med med vatten); och
  • alla hand och armuppgifter som inte innebär arbete vid bildskärm.

HARM metoden är inte lämplig för bedömning av uppgifter som i första hand involverar aktiviteter i rygg och/eller ben, så som ofta är fallet när man lyfter, skjuter på, drar, bär, eller arbetar i framåtböjd ställning.

HARM är lämplig att använda för undersökning av uppgifter som utförs av vuxna arbetstagare mellan 18 and 67 år inom de flesta industrier och sektorer.

Vem kan använda HARM?

Tänkta användare är de som ansvarar för verksamheter som behöver bli bedömda, såsom arbetsmiljösamordnare, HR-chefer och -medarbetare, eller i mindre verksamheter, ansvarig chef. Ergonom från företagshälsovården eller motsvarande sakkunnig kan också använda HARM metoden. HARM kräver inte några specifika förkunskaper.

Arbetssätt

Den webbaserade HARM bedömningen består av 6 steg. Undersökningen genomförs genom att svara på varje steg i bedömningen. Poängen i varje steg används för att beräkna den totala riskpoängen som visar om det finns risk för belastningsskada.

Ett tips är att komplettera bedömningen med inspelad filmsekvens av arbetsmomentet som bedöms. Rörelser och arbetsställningar kan på ett enkelt sätt visas upp igen.

OBS!: Den första bedömningen av en uppgift tar oftast ungefär en timme att göra. Nästa uppgift går oftast fortare, vanligtvis runt 30 minuter, lite beroende på antalet aktiviteter och hur mycket information som finns tillgänglig. Steg 3 och 4 tar oftast längst tid att fylla i.

Det kan vara praktiskt att skriva ut manualen och följa instruktionerna steg för steg! Ladda ner manualen (web)

Papperversion

Som alternativ kan du välja att använda HARM i pappersversion som består av 8 steg. Den slutliga riskpoängen består av sammanställningen av alla stegen i steg 7. I steg 8 bestämmer du risknivån för uppgiften genom att använda trafikljustabellen.